Download onderwijsarrangement

Door het aanpassen van het standaard onderwijsarrangement door middel van de vinkjes creeert u een persoonlijk onderwijsarrangement. U dient een naam op te geven om het onderwijsarrangement te kunnen downloaden. Indien u een standaard onderwijsarrangement wilt, klikt u dan op annuleren en zorg ervoor dat alle vinkje aan staan voordat u op opslaan klikt.

×
Uw onderwijsarrangement wordt aangemaakt. Een ogenblik geduld.×

Meervoudig gehandicapt intensief onderwijsarrangement vanaf 12 jaar

Doelgroep

Kinderen met Meervoudig gehandicapt > 12 jaar

Uitgangspunt

Uitgangspunt van een intensief onderwijsarrangement aan meervoudig gehandicapte leerlingen (met een IQ lager dan 70) is dat de leerling deelneemt aan het onderwijsprogramma in het speciaal voortgezet onderwijs.
Het uitstroomprofiel van de meeste leerlingen van deze doelgroep is dagbesteding.

Onderwijsmateriaal & Curriculum

Uitgangspunt van een intensief onderwijsarrangement is dat de leerling deelneemt aan het onderwijsprogramma in het speciaal onderwijs.

Setting binnen de klas

Setting binnen de klas

Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de scholier wordt aangesloten op een adequate leerroute.

De leerlijnen die worden gevolgd zijn gekoppeld aan het uitstroomprofiel.
Doelstellingen cluster 3 (CED) zijn uitgangspunt.

Een aantal te gebruiken leerlijnen zijn binnen cluster 2 ontwikkeld.

Voor kinderen met auditieve, communicatieve en verstandelijke beperking is totale communicatie het uitgangspunt.

Er is sprake van een didactisch klimaat dat communicatie en taalontwikkeling stimuleert.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
A

Didactisch  klimaat

A1

Om de toegang tot communicatie en informatie te realiseren wordt op basis van een individueel assessment de meest passende vorm van communicatie voor een leerling gekozen. De centrale vraag is wat de specifieke leerling op het gebied van interactie en communicatie nodig heeft om zich maximaal te kunnen ontwikkelen zowel op school als in de thuissituatie.
Het gaat hier niet om een eenmalig assessment maar om dynamische handelingsgerichte diagnostiek waarbij op opeenvolgende momenten in de ontwikkeling deze vraag beantwoord wordt. Dit betekent dat de communicatie en interactie in de verschillende fases van ontwikkeling wordt afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van de leerling. Het netwerk van de leerling (ouders, vrienden, bekenden) wordt hierbij betrokken.

A2

Mogelijkheden om een passende vorm van communicatie te realiseren:

 • De aanvullende of vervangende inzet van tast, reuk en/of smaak.
 • De inzet van Ondersteunde Communicatie:
  - motorisch-visuele communicatievormen (waaronder lichaamssignalen, gebarensets en gebarensystemen)
  - grafisch-visuele communicatievormen (waaronder tekeningen, foto's, picto’s, symbolen)
  - drie-dimensionale-tactiele communicatievormen (waaronder geminiaturiseerde voorwerpen als verwijzers, braille)
  - akoestisch/geluid gerelateerde communicatievormen (waaronder spraakklanken, morseseinen)
 • Conceptondersteunende communicatie voor MG-leerlingen waarbij sprake is van comorbiditeit met Autisme Spectrum Stoornissen
 • De inzet van Nederlandse Gebarentaal of 4-handen (=tactiele) gebaren.
 • Hoorapparatuur of een cochleair implantaat/ hooropvoeding en hoortraining
 • Visuele hulpmiddelen
A3

De betrokkenheid van ouders en belangrijke anderen (het netwerk) van de leerling bij het onderwijsprogramma is cruciaal voor het leren (communiceren). Herhaling in verschillende op elkaar aansluitende contexten is van belang voor transfer van het geleerde.
Er is systematisch aandacht voor afstemming tussen school- en thuissituatie en indien van toepassing, de zorg (logeren, wonen).

A4

De communicatie en interactiestijl van de medewerker is toegesneden op de individuele behoeften van de leerling:

 • Het tempo, de inhoud, het gebruik en de vorm van de communicatie wordt aangepast zodat de leerling in staat is tot waarnemen, begrijpen en uiten.
 • Medewerkers maken contact met de leerling door aan te sluiten bij de communicatieve initiatieven van de leerling, te volgen, te ontvangen, te reageren op, te anticiperen op en uit te lokken. De medewerker is daarbij in staat het communicatieve perspectief van de leerling in te nemen en daarmee aansluiting te vinden in de communicatie en interactie. Zij zien en waarderen de communicatieve poging van de leerling.
A5

Communicatie, interactie en taalontwikkeling zijn leidend voor het onderwijsprogramma. De logopedist en/of communicatiedeskundige werken nauw samen met de leerkracht.

A6

Veiligheid, rust, vertrouwen, geborgenheid, respect, duidelijkheid, voorspelbaarheid, geduld, warmte en plezier, samen beleven en ontdekken zijn kernbegrippen in het pedagogisch klimaat. Tegelijkertijd worden leerlingen in een dynamische omgeving in hun communicatieve en talige mogelijkheden uitgedaagd.
Het gaat hierbij om het zoeken van de balans tussen uitdaging en veiligheid zodat de leerling optimale ontwikkelingskansen krijgt.

A7

Er is continuïteit van medewerkers om belangrijke voorwaarden zoals veiligheid en vertrouwen op te kunnen bouwen.

A8

De individuele communicatieve benadering van de leerling vraagt van het team rondom een leerling een doorlopend reflecteren op het eigen handelen.
Deze reflectie is gericht op het realiseren van de gestelde doelen en op de effectiviteit van het eigen handelen. In multidisciplinair overleg met ouders, de logopedist en/of communicatiedeskundige kan de aanpak worden aangepast.

Er is sprake van communicatie en instructie om het onderwijs toegankelijker te maken. De communicatie sluit aan bij het taalbegripsniveau.

Er is sprake van een pedagogisch klimaat dat zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit stimuleert.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
B

Pedagogisch klimaat

B1

Zelfontplooiing en zelfbepaling en het bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij binnen de mogelijkheden van de leerling staan centraal in het onderwijsprogramma. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is hierbij leidend.

B2

Zelfstandigheid en (sociale, praktische en communicatieve) zelfredzaamheid worden bevorderd door:

 • Het stimuleren van autonomie in de persoonlijke verzorgingsactiviteiten en in ADL activiteiten. Deze dagelijkse activiteiten worden aangegrepen voor betekenisvolle interactie- en communicatie.
 • Het werken vanuit de opbouwprincipes meedoen, samen doen, deels samen doen, deels zelf doen en zelf doen. Door het aanbieden van op de leerling afgestemde (visuele) handelingsscenario’s/ script worden leerlingen ondersteund. De activiteiten gaan vergezeld van op de leerling toegesneden communicatie en interactie.
B3

Medewerkers benutten de alledaagse en betekenisvolle werkelijkheid voor pedagogische en communicatieve leermomenten.

B4

Vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving wordt oriëntatie en mobiliteit bevorderd.
De medewerker laat de leerling actief waarnemen en relevante informatie selecteren.
De leerling leert hieraan relevante betekenis te koppelen die hem in staat stelt de eigen positie binnen de ruimte te bepalen.

C

Stimuleren van overige ontwikkelingsgebieden

C1

De variëteit aan mogelijkheden en beperkingen bij meervoudig gehandicapte leerlingen is groot.
Aan de basis van het onderwijstraject staat een functioneel multidisciplinair assessment. Observatie is een belangrijk onderdeel van dit assessment. Het assessment is dynamisch en vindt plaats in samenwerking met ouders. Het assessment maakt deel uit van een methodisch-cyclisch interventie-traject.
Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is leidend.
Naast de vraag hoe de toegang tot communicatie gerealiseerd kan worden, wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden van de leerling zijn op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, zelfstandigheid, oriëntatie en mobiliteit, het leren van taal, dagelijkse en schoolse vaardigheden. Dit leidt tot een communicatie- en competentie profiel.

C2

Specifieke interventies voor meervoudig gehandicapte leerlingen: Sensomotorische stimulering ter compensatie van de auditieve (en visuele) beperking.
Specifieke interventies voor doofblinde leerlingen: k
ijk- en visustraining.

C3

Bij meervoudig gehandicapte leerlingen is vaak sprake van comorbiditeit. Medische aspecten vragen aandacht bij een groot aantal MG-leerlingen. Syndromen hebben biologische en gedragsmatige gevolgen. Het lesprogramma is hierop afgestemd.

Er is sprake van specialistisch en intensief taalonderwijs.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
D

Specialistisch en intensief leesonderwijs

D1

Om bij de leerlingen die toe zijn aan een vorm van symbolische communicatie de taalontwikkeling te stimuleren wordt thematisch gewerkt aan de opbouw van gebaren- en/of woordenschat. Ervarend leren staat hierbij centraal: een ontwikkelingsgerichte houding werkend vanuit de zone van de naaste ontwikkeling.
De leerling leert vanuit een concrete situatie waarin het opdoen van ervaringen het uitgangspunt is voor het leren. De ervaringen worden gezamenlijk gecreëerd en doorleefd. Aan deze ervaringen worden voor de individuele leerling passende communicatie, interactie en vaardigheden gekoppeld.
De noodzaak voor het ervarend leren geldt voor leerlingen van alle leeftijden en beperkt zich niet tot de jonge leeftijdsgroepen. De ervaringen zijn verrijkend en stimuleren het ontwikkelen van relaties met anderen en met de omgeving.

D2

Het taalonderwijs richt zich vooral op praktisch en functioneel taalgebruik. Zelfstandigheid en (communicatieve) zelfredzaamheid staan hierin centraal.

Er wordt voor een aantal scholieren gewerkt aan de ontwikkeling van geletterdheid.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
E

Ontwikkeling van geletterdheid

E1

Voor een aantal MG-leerlingen is het mogelijk om aan doelen op het gebied van geletterdheid te werken.
Het concept van geletterdheid wordt breed opgevat: een visueel en vormvast communicatiemiddel zoals picto’s, logo’s en gebarentekeningen, letters en woorden, braille.

E2

Zo vroeg mogelijk wordt geletterdheid spelenderwijs gestimuleerd door het samen boekjes kijken en (interactief) voorlezen.
Door een verhaal na te laten spelen met voorwerpen en/of poppen worden leerlingen zo concreet mogelijk betrokken bij de inhoud.

E3

Ervaringsgericht lezen en schrijven maken onderdeel uit van het lesprogramma.
Leerlingen experimenteren met geschreven taal.

E4

Een aantal leerlingen is in staat om methodisch te leren lezen. Hiervoor zijn passende methodes in de school aanwezig.
De leerkracht is in staat deze methode waar nodig aan te passen aan de mogelijkheden van de leerling.

Er is sprake van aangepaste leeromgeving en instructie om het onderwijs toegankelijk te maken.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
F

Aangepaste leeromgeving en instructie

F1

Voor MG-leerlingen is dit een veilige en voorspelbare maar ook dynamische omgeving.
De verschillende leefsferen (school, zorg en thuis) worden nadrukkelijk op elkaar afgestemd.

F2

Betekenisvol en samenhangend leren staat centraal.
Bij aanvang van het leerproces en bij een aantal leerlingen is dat leren individueel en sterk context bepaald.
In dit leren is veel herhaling ingebouwd. Dit is nodig voor het opbouwen van een (tactiel) beeld van de (functie van) een voorwerp, ruimte, persoon of gebeurtenis.

F3

De leeromgeving is ingericht met (veilige) herkenbare en nieuwe elementen die de nieuwsgierigheid van de leerling kunnen prikkelen.

F4

Ten behoeve van conceptondersteuning worden concrete materialen gebruikt om activiteiten aan te kondigen.

F5

De leerlingen krijgen kansen om eigen vragen te stellen en oplossingen te bedenken voor overzienbare en betekenisvolle problemen.

F6

Voor een aantal MG-leerlingen is het mogelijk om uit te gaan van thematisch leren via ankergestuurde instructie of projectonderwijs. De activiteit wordt gezamenlijk ervaren en beleefd. Deze activiteit is zo ingericht dat de nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld wordt. Ervaringen van de leerlingen zijn uitgangspunt. Foto’s en film, beeld, (tactiele) tekeningen en waar mogelijk schrift worden voor leerlingen die in staat zijn visueel waar te nemen, ingezet ter ondersteuning van het leerproces. Zo kunnen de leerlingen hun ervaringen herbeleven en delen met anderen waardoor de communicatie wordt gestimuleerd.

F7

Concrete materialen en de inbreng van medewerkers zijn bedoeld om het initiatief van de leerling te stimuleren.

F8

De leerkracht is in staat om methodische uitgangspunten te vertalen naar dagelijkse exploratie- en zelfredzaamheid-activiteiten. Hij begeleidt deze met passende interactie en communicatie.

F9

Niet DB: Visuele scripts ondersteunen de leerlingen bij het uitvoeren van activiteiten en taken. Deze scripts zijn gevisualiseerde stappenplannen.

F10

Waar nodig worden technische hulpmiddelen in de vorm van klasse- of soloapparatuur ingezet om het luisteren te ondersteunen.

F11

Lichamelijke, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie wordt expliciet aangeboden en getraind in het onderwijsprogramma.

Er is specifieke aandacht voor het bevorderen van sociale relaties en welbevinden.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
G

Bevordering van sociale relaties en welbevinden

G1

Zelfbeleving, zelfbesef en competentie krijgen expliciet aandacht in het onderwijsprogramma. Hiervoor zijn doelen geformuleerd.

G2

Expliciete aandacht voor en uitleg over het lichaam, relaties en seksualiteit is naast het leren omgaan met het eigen lichaam en de ander voor alle leerlingen in cluster 2 van groot belang. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen met een meervoudige beperking.
In alle fases van de ontwikkeling worden doelen benoemd op het gebied van het leren omgaan met het eigen lichaam, relaties en seksualiteit
.

G3

Durven uiten, gebaren en/ of spreken wordt gericht gestimuleerd door positieve bevestiging van communicatieve uitingen van leerlingen.

G4

De medeweker geeft ruimte aan de communicatieve initiatieven van de leerling, heeft aandacht voor het delen van aandacht en voor de intenties van de leerling en durft open te interpreteren (declaratieve communicatie).

G5

De medewerkers denken in mogelijkheden. Dit is waarneembaar in gedrag en communicatie van de medewerkers.

G6

Positief en negatief gedrag van leerlingen heeft betekenis en is een vorm van communicatie. Om het leren mogelijk te maken kan het nodig zijn om specifieke middelen en maatregelen in te zetten. Het gaat bij de inzet hiervan niet om inperking van mogelijkheden van de leerling maar om het (weer) mogelijk maken van leren.
De inzet van middelen en maatregelen wordt vastgelegd en verantwoord.

Visuele en Multi sensorische ondersteuning van het leerprogramma is voorhanden. Audiologische hulpmiddelen als soloapparatuur klassenapparatuur zijn beschikbaar.
Er is sprake van intensieve ondersteuning van een logopedist op doelen m.b.t. ontwikkeling taalvaardigheid, hoor/auditieve vaardigheden, articulatie en leesvaardigheid.

Setting binnen de school

Setting binnen de school

Zie setting binnen de klas.

Expertise

Cluster 2 heeft in dit onderwijsarrangement ondersteuningsplicht.

Setting binnen de klas

Setting binnen de klas

Elke medewerker cluster 2 beschikt over de kennis en competenties zoals opgenomen in het bekwaamheidsmodel groepsleerkracht ten behoeve van Auditief Communicatief Verstandelijk beperkte leerlingen.
Alle medewerkers beschikken over NMG vaardigheden en er is een NGT specialist voor tweetalig onderwijs.

De medewerker cluster 2 heeft kennis over en ervaring in omgaan met eigentijdse en op interactie gerichte communicatiemiddelen (bv. Smartborden, en andere vormen van digitale communicatie die ondersteunend zijn voor MG scholieren).

Setting binnen de school

Setting binnen de school

Multidiscipinaire beschikbaarheid van een logopedist/communicatiedeskundige, orthopedagoog/ psycholoog en maatschappelijk werk.
Doorlopende (bij)scholing op het gebied van NMG/NGT.

Hoeveelheid aandacht/tijd

Het hele onderwijsprogramma is ingericht om aan te sluiten bij de speciale onderwijsbehoefte van de leerling.
De inzet wordt enerzijds bepaald door het budget en anderzijds door de contractering tussen klant en cluster 2.

Setting binnen de klas

Setting binnen de klas

De groepsgrootte is aangepast aan de specifieke, onderwijsbehoeften van de individuele scholieren.
De gemiddelde groepsgrootte is ... scholieren.
De aandacht en tijdverdeling over het onderwijsaanbod is aangepast aan de onderwijsbehoefte van de scholieren.

Setting binnen de school

Setting binnen de school

Voor het intensief onderwijsarrangement zijn de volgende functies inzetbaar:

 • Pedagoog/psycholoog, psychologisch assistent, audiologisch assistent, (samenwerking AC)logopedist, communicatiedeskundige, maatschappelijk werk
 • Intern begeleider (leerkracht), remedial teacher
 • Leerkracht, NGT/NMG ,vakleerkracht bv Gym,
 • Leerkrachtondersteuner, klassenassistent
 • Administratief medewerker, conciërge
 • Een audioloog, KNO arts, VG arts en kinderpsychiater kunnen worden“ingehuurd” op basis van vraag.
 • Er is een medewerker die in staat is kleine technische storingen in auditieve apparatuur te verhelpen.

Fysieke omgeving

Zowel de fysieke omgeving als materialen zijn afgestemd op de doelgroep.

Setting binnen de klas

Setting binnen de klas

De lokalen zijn ingericht voor de doelgroep.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
F

Aangepaste leeromgeving en instructie

F3

De leeromgeving is ingericht met (veilige) herkenbare en nieuwe elementen die de nieuwsgierigheid van de leerling kunnen prikkelen.

Setting binnen de school

Setting binnen de school

De school is ingericht voor de doelgroep.
Kwaliteitsindicatoren
Categorie Indicator Omschrijving
F

Aangepaste leeromgeving en instructie

F3

De leeromgeving is ingericht met (veilige) herkenbare en nieuwe elementen die de nieuwsgierigheid van de leerling kunnen prikkelen.

Er is rekening gehouden met akoestische eigenschappen, optische eigenschappen (lichtinval).
Er is sprake van structuur in de inrichting en kleurgebruik.
Er is sprake van een rijke leeromgeving waarin communicatie wordt uitgelokt en eventueel (arbeids)vaardigheden kunnen worden getraind (vaklokalen).
Er zijn prikkelarme werkplekken.
Er is een speciaal alarmsysteem (lichtflitsen).

Samenwerking

De samenwerking met ouders en andere instanties dan de cluster 2 school maken integraal onderdeel uit van het aanbod (één kind één plan).

Setting binnen de klas

Setting binnen de klas

De samenwerking met andere instanties maakt integraal onderdeel uit van het aanbod (één kind één plan).
De school is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanties.

Setting binnen de school

Setting binnen de school

De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs werkt nauw samen met ouders, zorg en dagbesteding om waar mogelijk een goede overgang te bevorderen.

Er wordt indien nodig samengewerkt met andere instanties. Dit kunnen zijn:

 • Jeugdzorg
 • Gezinsbegeleiding
 • (Zorg)instellingen t.b.v. Therapie
 • Audiologisch en Diagnostisch centrum
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Intramurale zorg of behandeling

Uitstroom naar licht onderwijsarrangement

Mogelijk is een kind in cluster 3 onderwijs beter op zijn/haar plek. Het is mogelijk om een licht onderwijsarrangement te bieden in een cluster 3 omgeving om daar waar nodig specifieke deskundigheid vanuit cluster 2 toe te voegen.