Download onderwijsarrangement

Door het aanpassen van het standaard onderwijsarrangement door middel van de vinkjes creeert u een persoonlijk onderwijsarrangement. U dient een naam op te geven om het onderwijsarrangement te kunnen downloaden. Indien u een standaard onderwijsarrangement wilt, klikt u dan op annuleren en zorg ervoor dat alle vinkje aan staan voordat u op opslaan klikt.

×
Uw onderwijsarrangement wordt aangemaakt. Een ogenblik geduld.×

Peuterarrangement voor dove en slechthorende jonge leerlingen (vanaf 2 ½ jaar)

Doelgroep

Kinderen met Doof / Slechthorend 2,5 - 4 jaar

Uitgangspunt

Doelstelling peuterarrangement
Het onderwijs aan peuters vanaf 2 ½ jaar biedt ondersteuning voor de vroege communicatieve ontwikkeling, de hoorontwikkeling en de taalontwikkeling. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op instroom in een vervolgprogramma op 4 jarige leeftijd. Een peuterprogramma biedt uiteindelijk een goed onderbouwd advies voor toekenning van een onderwijsarrangement in speciaal of regulier onderwijs.

Peuterarrangement versus onderwijsarrangement
Het peuterarrangement wijkt op een aantal punten af van de systematiek bij de toekenning van de onderwijsarrangementen zoals geformuleerd voor leerlingen met een auditieve en/of taalontwikkelingsstoornis:
- Een peuterarrangement is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden als voorwaarden voor en voorbereiding op het leren van schoolse vaardigheden. Er is nog geen sprake van een te bepalen onderwijsbehoefte. De jonge leeftijd maakt het lastig om een goede inschatting te kunnen maken van de onderwijsbehoefte en het noodzakelijke onderwijsarrangement (intensief, medium of licht)
- Het peuterarrangement wordt altijd gegeven in een speciale peutergroep binnen een leslocatie van de instelling. Het aantal dagdelen dat de peuter ondersteuning krijgt en de intensiteit van de ondersteuning (licht, medium of intensief) binnen de speciale setting is afgestemd op zijn behoefte en mogelijkheden.
- Een peuterarrangement is beperkt in duur, standaard wordt het voor maximaal één jaar toegekend.
- Het spreken over een “peuterarrangement” is voor ouders laagdrempelig.

Expertise, kennis en vaardigheden

Cluster 2 kennis is, zoals aangegeven in de competentieprofielen leerkracht cluster 2 en de kwaliteitsindicatoren cluster 2, noodzakelijk voor de ontwikkeling van dove/slechthorende peuters.

De leerling krijgt specifieke ondersteuning op het gebied van Nederlandse spraak- en taalontwikkeling, zowel in de klas als bij (individuele) logopedie.

De leerling krijgt specifieke ondersteuning door instructie in Nederlands met gebaren.

De leerling krijgt specifieke ondersteuning voor de ontwikkeling van de Nederlandse gebarentaal.

De leerling heeft contact met dove/slechthorende leeftijdsgenootjes/volwassenen.

Benodigde expertise in functies

Leerkracht cluster 2
Klassenassistent cluster 2 (bij voorkeur doof/slechthorend)
Vakleerkracht NGT
Logopedist cluster 2
Pedagoog/psycholoog cluster 2
Intern begeleider cluster 2
Ondersteuning van een audioloog

Hoeveelheid aandacht/tijd

De leerling krijgt ondersteuning van de leerkracht cluster 2, klassenassistent, logopedist cluster 2, vakleerkracht NGT.

Er is individuele logopedie en er vindt co teaching plaats in de klassen (leerkracht en logopedist).

Het taalonderwijs wordt ondersteund door de logopedist.

Er wordt gebruik gemaakt van de cluster 2 CvB.

Fysieke omgeving

Een leeromgeving met aanpassingen in de akoestiek.
Een leeromgeving met aangepaste communicatie middelen (soloapparatuur, andere communicatiemiddelen).

Samenwerking met anderen

(Hierbij is belangrijk aan te geven wat de vraag is van de leerling.)

Er is nauwe samenwerking met de gezins- en ouderbegeleiding en het Audiologisch Centrum/CI-team.

Samenwerking met ouders en/of verzorgers

Er wordt afgestemd met ouders over de inhoud en uitwerking van het OPP.

De ouders worden ondersteund in het omgaan met de auditieve beperking en het stimuleren van mogelijkheden bij hun kind.

De ouders ontvangen advies afgestemd op de vragen van ouders en het perspectief van hun kind. Indien nodig/wenselijk wordt passende ondersteuning aangeboden. School maatschappelijk werkende kan ingezet worden.
De vroege ontwikkeling van het kind wordt gevolgd. Deze ontwikkeling wordt mondeling en schriftelijk gerapporteerd. De inhoud en uitwerking van diverse plannen worden afgestemd met ouders.

Er wordt advies en ondersteuning geboden bij de overstap naar vervolgtraject op 4-jarige leeftijd.

Er is een aanbod van oudercursussen. B.v. cursus ‘voorlezen aan dove en slechthorende peuters’, SpraakTaalThuis en weerbaarheid bij dove en slechthorende peuters.