Siméa heeft 5 categoriën kwaliteitsindicatoren uitgewerkt.

In onderstaande documenten worden per onderscheiden subdoelgroep (Doof/slechthorend, Ernstige Spraaktaalstoornis, Meervoudige gehandicapt, Doofblind) een procesbeschrijving van het pedagogisch en didactisch handelen gegeven en kwaliteitsindicatoren benoemd voor het onderwijs aan de betreffende leerlingen.

Siméa heeft de kwaliteitsdocumenten opgesteld op basis van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken in het onderwijs. De documenten zijn tot stand gekomen na een landelijke raadpleging met medewerkers vanuit het veld.

De inhoud van de kwaliteitsdocumenten dient als basis voor de verdieping van de onderwijsarrangementen. In de onderwijsarrangementen is de koppeling gelegd met elementen vanuit de kwaliteitsdocumenten.  

In het deelproject Kwaliteit wordt nader uitwerkt op welke wijze de kwaliteitsdocumenten systematisch kunnen worden bijgesteld met nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en de (onderwijs)praktijk.

Kwaliteitsindicatoren